Trickstar Light Stage
トリックスター・ライトステージ
TrickstarLightStage-COTD-EN-1E-OP.png
 Tên Việt Xảo Minh Tinh Đăng Quang Vũ Đài
 Tên Nhật トリックスター・ライトステージ
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Raitosutēji
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 35371948
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.