Trickstar Light Arena
トリックスター・ライトアリーナ
TrickstarLightArena-FLOD-JP-OP.png
 Tên Việt Xảo Tinh Đấu Trường Ánh Sáng
 Tên Nhật トリックスター・ライトアリーナ
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Raitoarīna
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.