Trickstar Fes
トリックスター・フェス
TrickstarFes-LVDS-JP-OP.png
 Tên Việt Xảo Minh Tinh Trẫy Hội
 Tên Nhật トリックスター・フェス
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Fesu
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.