FANDOM


Trickstar Bloody Mary
トリックスター・ブラッディマリー
 Tên Việt Xảo Tinh - Bloody Mary
 Tên Nhật トリックスター・ブラッディマリー
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Buraddi Marī
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN ??? / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.