Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Trickstar Bloody Mary
トリックスター・ブラッディマリー
 Tên Việt Xảo Tinh - Bloody Mary
 Tên Nhật トリックスター・ブラッディマリー
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Buraddi Marī
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG.png
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Phải LM-Right.png
 CÔNG / LIÊN ??? / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa