Tribe-Infecting Virus
(どう)(ぞく)(かん)(せん)ウィルス
TribeInfectingVirus-SD4-EN-C-1E.jpg
 Tên Việt Virus Độc Tán Bộ
 Tên Nhật (Kana)
どう
ぞく
かん
せんウィルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
ぞく
かん
せん
ウィルス
 Tên Nhật (rōmaji) Dōzoku Kansen Wirusu
 Tên Hàn 동족 감염 바이러스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 33184167
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.