FANDOM


Triangle Force
  • Nhật: トライアングル・フォース
  • Romaji: Toraianguru Fōsu
  • Việt: Lực Lượng Tam Tử
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Sau khi kích hoạt, kích hoạt trực tiếp 2 "Triangle Force" từ Bộ bài của bạn.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Triangle Force After activation, activate 2 "Triangle Force" directly from your Deck.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.