FANDOM


Tri-Gate Wizard
トライゲート・ウィザード
TriGateWizard-SDCL-EN-UR-1E
 Tên Việt Tam Môn Thuật Sư
 Tên Nhật トライゲート・ウィザード
 Tên Nhật (rōmaji) Toraigēto Wizādo
 Tên Hàn 트라이게이트 위저드
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Trên LM-Top, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2200 / 3
 Mã số 32617464
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.