Triệu hồi Xyz:là 1 loạiTriệu hồi Đặc biệt dùng để gọi Quái thú Xyz. Để dùng Triệu hồi Xyz thì phải có 2 hoặc nhiều Quái thú có cùng Cấp sao mặt-ngửa trên sân và 1 Quái thú Xyz có số Hạng sao bằng Cấp sao của các quái thú kia (hoặc có yêu cầu Triệu hồi hợp lệ) trong Bộ bài Phụ. Khi đó ta đặt tất cả quái thú dùng để gọi Quái thú Xyz xếp chồng lên nhau và đưa Quái thú Xyz ra sân nằm chồng lên các quái thú kia. Các quái thú nằm dưới Quái thú Xyz được gọi là Nguyên liệu Xyz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.