Triệu hồi Biến hình

Triệu hồi Biến hình

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(へん)(しん)(しょう)(かん)

Nhật (furigana)

へんしんしょうかん

Nhật (kanji)

変身召喚

Rōmaji

Henshin Shōkan

Tiếng Anh

Transformation Summon

Việc Triệu hồi Biến hình ((へん)(しん)(しょう)(かん) Henshin Shōkan) là khi một Quái thú Dung hợp được Triệu hồi Đặc biệt bằng lá bài cụ thể của nó, và không có sử dụng bất kỳ Nguyên liệu Dung hợp nào (và việc Triệu hồi Đặc biệt này không được xem là Triệu hồi Dung hợp). Loại Triệu hồi này là đặc trưng của manga Yu-Gi-Oh! GX trong "Masked HERO" archetype.

Nó chủ yếu để giảm số lượng bài được dùng cho một Quái thú Dung hợp còn 1, trong đó chỉ có 1 quái thú và một lá bài như là "Mask Change" hay "Form Change" được cần đến, ngược lại với 2 hoặc nhiều quái thú và "Polymerization".[1] Tuy nhiên, Quái thú Dung hợp theo thủ tục này thường ít mạnh mẽ hơn so với việc Triệu hồi Đặc biệt theo cách Triệu hồi Dung hợp truyền thống.

Tản mạn

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! GX Chapter 51
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.