FANDOM


Triệu hồi Đặc biệt (Special Summon) ((とく)(しゅ)(しょう)(かん) Tokushu Shōkan) là các dạng Triệu hồi khác với Triệu hồi Thường hay Triệu hồi Lật mặt. Dạng Triệu hồi này thường được tiến hành với hiệu ứng bài hoặc bởi Điều kiện Triệu hồi cụ thể. Tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đều ở tư thế mặt-ngửa, trừ khi trong hiệu ứng bài yêu cầu khác hơn.

Triệu hồi Đặc biệt không làm mất đi số lần được Triệu hồi Thường/Úp, và không hạn chế số lần được thực hiện trong một lượt. Dạng Triệu hồi này không yêu cầu người chơi phải Hi sinh quái thú để Triệu hồi những quái thú Cấp cao như Triệu hồi Hi sinh hoặc Úp, trừ khi hiệu ứng bài yêu cầu khác hơn.

Các dạng Triệu hồi như Triệu hồi Dung hợp, Triệu hồi Tế lễ, Triệu hồi Đồng bộ, Triệu hồi Xyz, và gần đây là Triệu hồi Dao động là tất cả các dạng Điều kiện Triệu hồi, và quái thú được Triệu hồi theo những cách trên đều được xem là Triệu hồi Đặc biệt.

Triệu hồi Đặc biệt có 2 dạng.

Tự-Triệu hồi Đặc biệt

  • Tự-Triệu hồi Đặc biệt: là cách Triệu hồi Đặc biệt dựa vào Điều kiện Triệu hồi được ghi trong Mô tả của lá bài được Triệu hồi đó. Nó không tạo Chuỗi (Chain), do đó trong khi việc đang tiến hành Điều kiện Triệu hồi cho nó, không có bất kỳ hiệu ứng nào có thể phát động để phản lại việc này. Việc Triệu hồi Đồng bộ, Triệu hồi Xyz (trừ Rank-Up), hay Triệu hồi Dao động đều thuộc cách Triệu hồi này.
    • Dựa theo PSCT, dạng này được chỉ rõ nơi nó có thể tiến hành (bởi dấu "()" ngoặc đơn), trừ một số được Triệu hồi từ Bộ bài Phụ. Quái thú không có ghi rõ trong Mô tả là sẽ được Triệu hồi từ đâu, sẽ luôn luôn được Triệu hồi từ tay khi lá đó vốn được đặt ở Bộ bài Chính, và từ Bộ bài Phụ khi nó vốn được đặt ở đó.

Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng bài

  • Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng bài: là cách Triệu hồi Đặc biệt được tiến hành sau khi đã thực thi xong hiệu ứng bài nhằm Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chỉ định (ví dụ như "Monster Reborn" và "Gorz the Emissary of Darkness"). Dựa theo PSCT, cách Triệu hồi Đặc biệt này được phân biệt rõ ràng bởi các dấu : (hai chấm) hoặc ; (chấm phẩy). Việc Triệu hồi Dung hợp, Triệu hồi Tế lễ, hay dùng cách Rank-Up để Triệu hồi Xyz cũng thuộc cách Triệu hồi Đặc biệt này.
    • Quái thú được Triệu hồi bằng cách này không bị vô hiệu, nhưng vẫn có thể vô hiệu các hiệu ứng nhằm Triệu hồi quái thú đó. Các lá bài như "Black Horn of Heaven" và "Thunder King Rai-Oh" không thể vô hiệu cách Triệu hồi này, do việc Triệu hồi quái thú nằm trong giai đoạn thực thi hiệu ứng nên không thể tiến hành Chuỗi mới trong Chuỗi đang thực thi. Tuy nhiên các lá bài như "Solemn Warning", "Solemn Judgment", "Dark Bribe", "Divine Wrath",..v.v.. vẫn có thể dừng hiệu ứng nhằm Triệu hồi quái thú theo cách này lại, nhưng điều này không gây ảnh hưởng đến quái thú được chỉ định để Triệu hồi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.