FANDOM


Treeborn Frog
()()ガエル
TreebornFrog-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
みガエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ガエル
 Tên Nhật (rōmaji) Yomigaeru
 Tên Nhật (Dịch) Yomi Frog
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 12538374
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.