Treeborn Frog
()()ガエル
TreebornFrog-DUSA-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Ếch Luân Mộ
 Tên Nhật (Kana)
みガエル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ガエル
 Tên Nhật (rōmaji) Yomigaeru
 Tên Nhật (Dịch) Revived Infrognal
 Tên Hàn 황천 개구리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 12538374
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.