FANDOM


Traptrix Myrmeleo
トリオンの蟲惑魔
TraptrixMyrmeleo
Nhóm liên quan Traptrix
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 1600/1200
Mã số 91812341
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Là này không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bài Bẫy Thường "Hole". Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lấy 1 Bài Bẫy Thường "Hole" từ Bộ bài của bạn lên tay. Khi là này được Triệu hồi Đặc biệt: Chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy đối phương điều khiển; hủy mục tiêu đó.
English Description
This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Hole" Normal Trap Card from your Deck to your hand. When this card is Special Summoned: Target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.