FANDOM


Transmission Gear
変則(トランスミッション)ギア
TransmissionGear-COTD-EN-SP-1E
 Tên Việt Hộp Số Truyền Tải
 Tên Nhật (Kana)
変則
トランスミッションギア
 Tên Nhật (Chuẩn) 変則
トランスミッション
ギア
 Tên Nhật (rōmaji) Toransumisshon Gia
 Tên Hàn 트랜스미션 기어
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 58297729
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.