FANDOM


Transcode Talker
トランスコード・トーカー
TranscodeTalker-ST18-JP-OP
 Tên Việt Phiên Mã Luận Đồ
 Tên Nhật トランスコード・トーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Toransukōdo Tōkā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.