Trance the Magic Swordsman
()(ほう)(けん)()トランス
TrancetheMagicSwordsman-YS13-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ほう
けん
しトランス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
けん
トランス
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 2600 / 200
 Mã số 14214060
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.