FANDOM


Trance the Magic Swordsman
()(ほう)(けん)()トランス
TrancetheMagicSwordsman-YS13-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
けん
しトランス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
けん
トランス
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 2600 / 200
 Mã số 14214060
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.