FANDOM


Train Connection
()(かん)(れん)(けつ)
TrainConnection
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 60879050
Mô tả Hiệu ứng
Phải được trang bị cho quái thú THỔ Loại-Machine, bằng cách trục xuất 2 quái thú Loại-Machine Cấp 10 sao trở lên trong Mộ bài của bạn, và không thể được trang bị theo cách nào khác. ATK của quái thú trang bị trở thành gấp đôi ATK gốc của nó, đồng thời nếu nó tấn công quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp cho đối phương. Quái thú bạn điều khiển khác không thể tấn công.
English Description
Must be equipped to an EARTH Machine-Type monster, by banishing 2 Level 10 or higher Machine-Type monsters from your Graveyard, and cannot be equipped by other ways. The equipped monster's ATK becomes double its original ATK, also if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Other monsters you control cannot attack.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.