Trade-In
トレード・イン
TradeIn-DESO-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Trao Đổi
 Tên Nhật トレード・イン
 Tên Nhật (rōmaji) Torēdo In
 Tên Hàn 트레이드 인
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 38120068
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.