FANDOM


Trả lại

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(もど)

Rōmaji

Modosu

Tiếng Anh

Return

Trả lại/Return ((もど)Modosu) là hình thức di chuyển bài đến địa điểm "nguyên gốc".

Di chuyển các lá bài từ sân, Mộ bài, hoặc Vùng Trục xuất về tay; di chuyển một lá bài từ Bộ bài Chính hoặc Bộ bài Phụ; di chuyển một lá bài đã trục xuất về Mộ bài; và di chuyển một lá bài tạm thời bị trục xuất quay về nơi ban đầu của nó theo hiệu ứng đã trục xuất nó chính là tất cả các hình thức của trả lại.

Chuyển quyền điều khiển của một quái thú về chủ nhân của nó được gọi là trả lại quyền điều khiển.

Trả lại về tay và Bộ bài

Xáo trộn một lá bài trở về Bộ bài và đặt một lá bài lên đầu hoặc giữa Bộ bài, cả hai chính là hình thức của việc trả lại về Bộ bài (trừ khi chúng đã được đặt ở đó từ Bộ bài). Lấy một lá bài đã trục xuất hay một lá bài từ Mộ bài về tay cũng là một hình thức của việc trả lại.

Nếu một quái thú trong Bộ bài Phụ sắp được trả lại về tay hoặc Bộ bài Chính, nó sẽ được xem như là trả lại về Bộ bài Phụ.

Khi một quái thú bị tiêu diệt trong chiến đấu vào Bước Thiệt hại, nó không thể được trả lại từ sân về tay hay Bộ bài. Khi một Bài Phép Thông thường, Tức thời hoặc Tế lễ, hay một Bài Bẫy Thông thường hoặc Phản hồi được kích hoạt, nó không thể được trả lại từ sân về tay hay Bộ bài trong cùng Chuỗi đó trừ khi nó có hiệu ứng nhằm giúp giữ nó lên trên sân sau khi kích hoạt, giống như "Swords of Revealing Light" hay "Kunai with Chain". Tuy nhiên, các lá bài như "Grave Protector" và "Goblin Out of the Frying Pan" mà đặc biệt có thể làm vậy trong một số trường hợp thì vẫn được.

StormingMirrorForce-CORE-EN-ScR-1E

Trả lại các lá bài đã trục xuất về Mộ bài

Khi trả lại các lá bài đã trục xuất về Mộ bài, việc trả lại này không được xem là đưa một lá bài vào Mộ bài. Vì thế, các lá bài như "Miracle Dig" và "Fortune's Future" có thể dùng để trả lại các quái thú về lại Mộ bài cho dù nếu "Macro Cosmos" vẫn đang kích hoạt; thì các lá bài được trả lại sẽ không bị trục xuất nữa.

BurialfromaDifferentDimension-THSF-EN-SR-1E

Trả lại các lá bài tạm thời bị trục xuất

Một số hiệu ứng có thể tạm thời trục xuất các lá bài, rồi sau đó trả chúng về lại. Nếu một quái thú tạm thời bị trục xuất từ trên sân, chẳng hạn như bởi "Interdimensional Matter Transporter" hay "Ninjitsu Art of Shadow Sealing", nó sẽ không phải Triệu hồi khi nó được trả lại về sân. Dù có hay không thì nó vẫn sẽ bị hủy bởi "Jowgen the Spiritualist" tùy thuộc vào cách mà chúng được Triệu hồi lúc ban đầu.

Nếu một quái thú tạm thời bị trục xuất sắp được trả lại về sân nhưng lại không có Vùng Quái thú còn trống, nó sẽ được đưa vào Mộ bài.

WindUpRabbit-CT09-EN-SR-LE
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.