Có 2 dạng trạng thái trò chơi diễn ra trong Duel là, "mở" và "đóng".

Bất cứ khi nào người chơi tiến hành một hành động, trạng thái trò chơi sẽ "đóng". Nếu không có điều giải xảy ra, và không người chơi nào muốn làm bất cứ điều gì nữa, thì trạng thái trò chơi sẽ "mở". Về mặt kỹ thuật, điều này có nghĩa là:

NẾU Người có lượt có cơ hội để kích hoạt fast effect kế tiếp...
người có lượt chuyển cho đối phương...
đối phương sau đó sẽ chuyển trở lại...
không còn Chuỗi hiện đang hình thành nữa...

...sau đó trạng thái trò chơi sẽ "mở".

If the game state is "open", the turn player may perform any of the appropriate actions, those actions are:

If the game state is "closed", then only fast effects can be activated, dependent on Fast Effect Timing rules.

Any wrong action or error in play will break the game state; whether or not the game state can be repaired can mean the difference between a Warning and a Game Loss.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.