Toy Vendor
トイポット
ToyVendor-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật トイポット
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 70245411
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.