FANDOM


Tower of Babel
バベル・タワー
TowerofBabel-SDSC-EN-C-UE
 Tên Việt Tháp Babel
 Tên Nhật バベル・タワー
 Tên Nhật (rōmaji) Baberu Tawā
 Tên Nhật (Dịch) Babel Tower
 Tên Hàn 바벨탑
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 94256039
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.