FANDOM


Torrential Tribute
(げき)(りゅう)(そう)
TorrentialTribute-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Đợt Sóng Mai Táng
 Tên Nhật (Kana)
げき
りゅう
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げき
りゅう
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Gekiryūsō
 Tên Nhật (Dịch) Torrential Burial
 Tên Hàn 격류장
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 53582587
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.