FANDOM


Torrential Reborn
(げき)(りゅう)()(せい)
TorrentialReborn-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げき
りゅう
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
げき
りゅう
せい
 Tên Hàn 격류소생
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 07092142
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.