FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:40, ngày 19 tháng 7 năm 2019Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (1.094 byte) (+1.094)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Anime card | reconstructed_lore = yes | ja_name = トポロジーナ・サザビー | romaji_name = Toporojīna Sazabī | trans_name = Liên …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.