FANDOM


Topologina Maybee
  • Nhật: トポロジーナ・メイビー
  • Romaji: Toporojīna Meibī
  • Việt: Liên Tử Ái Nhĩ Phong
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

2 CG StarCG Star

[ ]
Nếu bạn điều khiển quái thú "Topologina" mà đã được Triệu hồi Đặc biệtlượt này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Topologina Maybee" một lần trong lượt theo cách này. Bạn không thể Triệu hồi Thường/Úp ở lượt bạn Triệu hồi Đặc biệt lá này theo cách này.
CÔNG / 800   THỦ / 100
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Topologina Maybee If you control a "Topologina" monster that was Special Summoned this turn, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Topologina Maybee" once per turn this way. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card this way.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.