FANDOM


Topologina Honeycomb Beehicle
  • Nhật: トポロジーナ・ハニカム・ビークル
  • Romaji: Toporojīna Hanikamu Bīkuru
  • Việt: Liên Tử Ái Phong Phòng Tiện
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Topologina Honeycomb Beehicle". Khi lá này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Topologina" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Nếu một (số) quái thú Mạng Ảo mà bạn điều khiển sắp bị tiêu diệt bởi một hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể trục xuất lá này thay thế. Nếu lá này trong Vùng Phép & Bẫy bị trục xuất: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các lá bài "Topologina" bị trục xuất của bạn; thêm nó vào tay bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Topologina Honeycomb Beehicle" một lần trong lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Topologina Honeycomb Beehicle You can only control 1 "Topologina Honeycomb Beehicle". When this card is activated: You can add 1 "Topologina" monster from your Deck to your hand. If a Cyberse monster(s) you control would be destroyed by an opponent's card effect, you can banish this card instead. If this card in the Spell & Trap Zone is banished: You can target 1 of your banished "Topologina" cards; add it to your hand. You can only use this effect of "Topologina Honeycomb Beehicle" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.