FANDOM


Topologina Beeswax
  • Nhật: トポロジーナ・ビーワックス
  • Romaji: Toporojīna Bīwakkusu
  • Việt: Liên Tử Ái Sáp Phong
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Kích hoạt lá này khi một (số) Quái thú Liên kết bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi một hiệu ứng bài: Đặt các bộ tích lên lá này bằng với số Dấu Liên kết của quái thú đó, sau đó, nếu bạn có một (số) quái thú "Topologina" bị trục xuất, đặt thêm lượng đó bộ tích lên lá này. Người chơi không bao giờ nhận thiệt hại chiến đấu nếu lượng đó thấp hơn hoặc bằng với số bộ tích trên lá này x 500. Sau khi tính toán thiệt hại, nếu một quái thú đã chiến đấu, loại bỏ 1 bộ tích từ lá này. Khi (các) bộ tích cuối cùng bị loại bỏ khỏi lá này, huỷ nó.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Topologina Beeswax Activate this card when a Link Monster(s) you control is destroyed by a card effect: Place counters on this card equal to that monster's Link Rating, then, if you have a banished "Topologina" monster(s), place that many additional counters on this card. Players never take battle damage if the amount is less than or equal to the number of counters on this card x 500. After damage calculation, if a monster battled, remove 1 counter from this card. When the last counter(s) is removed from this card, destroy it.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.