FANDOM


Topologina Bambee
  • Nhật: トポロジーナ・バンビー
  • Romaji: Toporojīna Banbī
  • Việt: Liên Tử Ái Khả Phong
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

[ ]
Bạn có thể trục xuất 2 quái thú "Topologina" từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn.
CÔNG / 1000   THỦ / 100
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Topologina Bambee You can banish 2 "Topologina" monsters from your GY; Special Summon this card from your hand.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.