FANDOM


Topologic Zerovoros
トポロジック・ゼロヴォロス
 Tên Việt Liên Tử Vô Độc Xà
 Tên Nhật トポロジック・ゼロヴォロス
 Tên Nhật (rōmaji) Toporojikku Zerovorosu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên-Trái LM-TopLeft, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight, Trên-Phải LM-TopRight
 CÔNG / LIÊN 3000 / 4
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.