FANDOM


Topologic Gumblar Dragon
トポロジック・ガンブラー・ドラゴン
TopologicGumblarDragon-BLRR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Liên Tử Độc Mã Long
 Tên Nhật トポロジック・ガンブラー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Toporojikku Ganburā Doragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Phải LM-Right, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 3000 / 4
 Mã số 22953417
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.