FANDOM


Toon World
トゥーン・ワールド
ToonWorld-SS01-EN-C-1E
 Tên Việt Thế Giới Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・ワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Wārudo
 Tên Hàn 툰 월드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 15259703
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.