FANDOM


Toon Table of Contents
トゥーンのもくじ
ToonTableofContents-SS01-EN-C-1E
 Tên Việt Mục Lục Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーンのもくじ
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn no Mokuji
 Tên Hàn 툰 목차
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 89997728
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.