FANDOM


Toon Mermaid
トゥーン・マーメイド
ToonMermaid
Nhóm liên quan Thế giới Toon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua/Toon
ATK/DEF 1400/1500
Mã số 65458948
Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Summon, Continuous, Continuous, Continuous, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ khi bạn điều khiển "Toon World" mặt-ngửa. Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách Hi sinh cùng số lượng quái thú yêu cầu cho Triệu hồi Hi sinh (thông thường là 0). Lá này không thể tấn công trong lượt nó vừa được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn phải trả 500 Điểm Gốc để tuyên bố tấn công bằng quái thú này. Nếu "Toon World" trên sân bị hủy, hủy lá này. Lá này có thể tấn công đối phương trực tiếp, trừ khi họ điều khiển Quái thú Toon. Nếu họ có điều khiển, lá này phải chọn mục tiêu Quái thú Toon cho đòn tấn công của nó.
English Description
Cannot be Normal Summoned/Set. Cannot be Special Summoned unless you control a face-up "Toon World". Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing the same number of monsters required for a Tribute Summon (normally 0). This card cannot attack the turn it is Special Summoned. You must pay 500 Life Points to declare an attack with this monster. If "Toon World" on the field is destroyed, destroy this card. This card can attack your opponent directly, unless they control a Toon Monster. If they do control one, this card must target a Toon Monster for its attacks.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.