FANDOM


Toon Masked Sorcerer
トゥーン・()(めん)()(どう)()
ToonMaskedSorcerer
Nhóm liên quan Thế giới Toon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Toon
ATK/DEF 900/1400
Mã số 16392422
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này không thể tấn công trong lượt nó được Triệu hồi. Nếu "Toon World" trên sân bị hủy, hủy lá này. Khi nào bạn điều khiển "Toon World" và đối phương không điều khiển Quái thú Toon, lá này có thể tấn công đối phương trực tiếp. Khi lá này gây Thiệt hại Chiến đấu cho đối phương: Rút 1 lá bài.
English Description
This card cannot attack the turn it is Summoned. If "Toon World" on the field is destroyed, destroy this card. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon Monsters, this card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent: Draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.