FANDOM


Toon Mask
トゥーン・マスク
ToonMask-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Việt Mặt Nạ Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・マスク
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Masuku
 Tên Hàn 툰 마스크
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 79447365
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.