Toon Kingdom
トゥーン・キングダム
ToonKingdom-LED2-EN-R-1E.png
 Tên Việt Vương Quốc Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・キングダム
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Kingudamu
 Tên Hàn 툰 킹덤
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 43175858
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.