FANDOM


Toon Briefcase
トゥーンのかばん
ToonBriefcase-DRL2-EN-SR-1E
 Tên Việt Hồ Sơ Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーンのかばん
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn no Kaban
 Tên Hàn 툰의 가방
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05832914
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.