FANDOM


Toon Ancient Gear Golem
トゥーン・アンティーク・ギアゴーレム
ToonAncientGearGolem-DRL2-EN-SR-1E
 Tên Nhật トゥーン・アンティーク・ギアゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Antīku Giagōremu
 Tên Nhật (Dịch) Toon Antique Gear Golem
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 07171149
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.