FANDOM


Toon Alligator
トゥーン・アリゲーター
ToonAlligator
Nhóm liên quan Thế giới Toon
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Reptile
ATK/DEF 800/1600
Mã số 59383041
Mô tả Tiểu sử
Một con quái thú cá sấu được lấy từ hoạt hình.
English Description
An alligator monster straight from the cartoons.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.