FANDOM


Token
トークン
Token-TKN4-EN-SR-UE-TheDarkSideofDimensions
 Tên Việt Thế Thân
 Tên Nhật トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Tōkun
 Tên Hàn 토큰
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.