FANDOM


Timestar Magician
(せい)(こく)()(じゅつ)()
TimestarMagician-PEVO-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
こくの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
こく
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Seikoku no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Startime Magician
 Tên Hàn 별을 새기는 마술사
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 47349116
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.