FANDOM


Timegazer Magician
(とき)()みの()(じゅつ)()
MagicianofChronomancy
Nhóm liên quan MagicianOdd-Eyes
Loại bài Quái thú Dao động
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Giới hạn Dao động PendulumScale8
Chủng Spellcaster/Pendulum/Effect
ATK/DEF 1200/600
Mã số 20409757
Loại Hiệu ứng Condition, Continuous, Continuous, Continuous
Mô tả Lá bài
H.ứng Dao động : Chỉ được kích hoạt nếu bạn không điều khiển quái thú nào. Nếu Quái thú Dao Động bạn điều khiển chiến đấu, đối phương không thể kích hoạt bất kỳ Bài Bẫy nào cho đến hết Bước Thiệt hại. Nếu bạn không có bài "Magician" hoặc bài "Odd-Eyes" trong Vùng Dao động khác của bạn, Giới hạn Dao động của lá này trở thành 4.
H.ứng Quái thú : Một lần trong lượt, bài trong Vùng Dao Động của bạn không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài của đối phương.
English Description
Pendulum Effect : Activate only if you control no monsters. If a Pendulum Monster you control battles, your opponent cannot activate any Trap Cards until the end of the Damage Step. If you don't have a "Magician" card or an "Odd-Eyes" card in your other Pendulum Zone, this card's Pendulum Scale becomes 4.
Monster Effect : Once per turn, cards in your Pendulum Zone cannot be destroyed by your opponent's card effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.