FANDOM


Time Wizard
Loại bài

Phép

Xoay vòng quay vận mệnh với 1 trong 3 cơ hội ra đỏ. Nếu ra đỏ, tất cả quái thú trên sân bị lão hóa. Nếu ra đen, tiêu diệt tất cả quái thú bạn điều khiển, và nhận thiệt hại bằng một nửa tổng CÔNG của các quái thú bị tiêu diệt đó đã có trong khi ngửa mặt trên sân.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Time Wizard Spin a roulette with a 1-in-3 chance of success. If successful, all monsters on the field are aged. If unsuccessful, destroy all monsters you control and take damage equal to half their combined ATK.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.