FANDOM


Time Wizard
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

2 CG StarCG Star

[ ]
Lá này cũng có thể được dùng như một Bài Phép. Khi lá này được kích hoạt hoặc Triệu hồi, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này:
● Xoay vòng quay vận mệnh với 1 trong 2 cơ hội ra đỏ. Nếu ra đỏ, tất cả quái thú trên sân bị lão hóa. Nếu ra đen, tiêu diệt tất cả quái thú bạn điều khiển, và nhận thiệt hại bằng một nửa tổng CÔNG của các quái thú bị tiêu diệt đó đã có trong khi ngửa mặt trên sân.
CÔNG / 500   THỦ / 400
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Time Wizard This card can also be played as a Spell Card. When this card is activated or Summoned, you can activate this effect:
● Spin a roulette with a 1-in-2 chance of success. If successful, all monsters on the field are aged. If unsuccessful, destroy all monsters you control, including this card, and take damage equal to half of their combined ATK.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.