Time Seal
刻の封印
TimeSeal.jpg
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 35316708
Mô tả Hiệu ứng
Bỏ qua Lượt Rút bài vào lượt tiếp theo của đối thủ của bạn.
English Description
Skip the Draw Phase of your opponent's next turn.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.