FANDOM


Time Passage
タイムパッセージ
TimePassage-SOVR-EN-C-UE
 Tên Nhật タイムパッセージ
 Tên Nhật (rōmaji) Taimu Passēji
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 94068856
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]