Time Magic Hammer
タイムマジック・ハンマー
TimeMagicHammer-DRL2-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật タイムマジック・ハンマー
 Tên Nhật (rōmaji) Taimumajikku Hanmā
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 400
 Mã số 10960419
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.