FANDOM


Time Machine
(とき)()(かい)-タイム・マシーン
TimeMachine
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 80987696
Mô tả Hiệu ứng
Khi chính xác 1 quái thú bị tiêu diệt trong chiến đấuđưa vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó lên cùng phần sân nó đã ở, trong cùng tư thế chiến đấu nó đã có khi bị hủy.
English Description
When exactly 1 monster is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Special Summon that monster to the same side of the field it was on, in the same battle position it was in when destroyed.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.