FANDOM


Time-Space Trap Hole
()(くう)()とし(あな)
SpaceTimeTrapHole
Nhóm liên quan Nhóm Trap Hole
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 02055403
Mô tả Hiệu ứng
Khi đối phương Triệu hồi Đặc biệt (một số) quái thú từ tay hoặc từ Bộ bài Phụ: Xáo trộn (số) quái thú đó trở về Bộ bài, sau đó bạn mất 1000 Điểm Gốc ứng với mỗi quái thú đã trả lại.
English Description
When your opponent Special Summons a monster(s) from the hand or Extra Deck: Shuffle that monster(s) into the Deck, then you lose 1000 LP for each returned monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.