Tiên

"Shining Angel" và "Nova Summoner".
"Shining Angel" và "Nova Summoner".

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(てん)使()

Nhật (furigana)

てんし

Nhật (kanji)

天使

Rōmaji

Tenshi

Bản dịch tiếng Nhật

Angel

Tiếng Anh

Fairy

Lists

Fairy ((てん)使() Tenshi "Angel") là một Loại quái thú thường được thể hiện ở dạng QUANG chẳng hạn như tinh linh, thiên thần, hay một số trường hợp nào đó đại diện cho các loài, sinh vật, cơ khí có nguồn gốc cao cấp từ ngoài trái đất; dù vậy vẫn có nhiều fairy thuộc 6 Hệ phổ biến.

Fairy có lá Bài Phép Môi trường của riêng chúng là "The Sanctuary in the Sky", lá để tìm kiếm là "Nova Summoner" và lá để rút bài là "Cards from the Sky". Khá là dễ dàng để triệu hồi các Fairy mạnh mẽ, Cấp-cao với các lá bài như "Valhalla, Hall of the Fallen", "Court of Justice", "Celestial Transformation" và "Gellenduo".

Các archetypes của Fairy bao gồm "The Agent", "Arcana Force", "Artifact", "Star Seraph", "Melodious" và "Cloudian".

Fairies có 2 Structure Decks riêng cho chúng là: Surge of RadianceLost Sanctuary.

Các quái thú Fairy nổi bật bao gồm: "Angel O7", "Arcana Force EX - The Light Ruler", "Archlord Kristya", "Athena", "Avenging Knight Parshath", "Banisher of the Radiance", "Bountiful Artemis", "Darklord Asmodeus", "Darklord Zerato", "Herald of Perfection", "Honest", "Master Hyperion", "Odin, Father of the Aesir", "Splendid Venus", "Tethys, Goddess of Light", "The Agent of Miracles - Jupiter", "Victoria", "Vylon Disigma" "Number 7: Lucky Straight" và "Number 16: Shock Master".

Ví dụ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.